Novinky

Aktuální informace

Bourací práce bývalého hotelu Plzeň v Železné Rudě

verejna_vyhlaska

Městský úřad Klatovy Odbor dopravy – dopravní úřad, pracoviště Mayerova 130

Č.j.: OD/2383/16/Ba
Vyřizuje: Baštář
Tel.: 376 347 491
kbastar@mukt.cz

Datum: 11.3.2016

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu ze dne 7.3.2016 podaného společností Bonaccia s.r.o., se sídlem Klostermannovo náměstí 24, 340 04 Železná Ruda, IČ 28009959 zastoupenou Ing. arch. Josefem Černým, Mánesova 714/III, 339 01 Klatovy, po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy ze dne 21.1.2016, čj. KRPP-12022-2/ČJ-2016-030406 podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na MK ul. 1. máje, ul. Sklářská, ul. Adolfa Kašpara a ul. bezejmenná v místě křižovatky se sil. I/27 v Železné Rudě, při použití následujících dopravních značek a dopravního značení:

na všech uvedených MK budou osazeny dopravní značky A 15 (Práce na silnici) s dodatkovou tabulkou E 7b (Směrová šipka) a na MK – chodník před domem čp. 24 osazeno obousměrně dopravní zařízení Z 2 (Zábrana pro označení uzavírky) a dopravní značky B 30 (Zákaz vstupu chodců), pro zabezpečení pracovního místa při bouracích pracích bývalého hotelu Plzeň, čp. 24

v termínu od 4.4.2016 do 22.4.2016

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky související s částečnou uzavírkou silnice I/27 budou instalovány bezprostředně před zahájením prací na rekonstrukci bývalého hotelu Plzeň.

2. V zájmu bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích budou použity dopravní značky v souladu TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Odůvodnění

Dne 7.3.2016 podala společnost Bonaccia s.r.o., se sídlem Klostermannovo náměstí 24, 340 04 Železná Ruda, IČ 28009959 zastoupená Ing. arch. Josefem Černým, Mánesova 714/III, 339 01 Klatovy zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. 1. máje, ul. Sklářská, ul. Adolfa Kašpara a ul. bezejmenná a na MK – chodník před domem čp. 24. V návrhu je požadováno upravit provoz a dopravním značením zabezpečit částečnou uzavírku provozu na silnici I/27, při bouracích prcích bývalého hotelu Plzeň čp. 24.

V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen dle dopravně inženýrského opatření projekční kanceláře D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.. Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska PČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté správního řádu.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Městský úřad Klatovy | náměstí Míru 62 | 339 01 Klatovy | posta@mukt.cz | www.klatovy.cz | tel. 376 347 111 | DS: 24ebrt5

Rezidence Klostermann